خدمات شجره طوبیخیریه شجره طوبی خدمات متنوع زیر را به خانواد­های تحت پوشش ارائه می­دهد: نظیر خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی آموزشی، خدمات بهداشتی و درمانی