نگهداری از کودکان بی سرپرست

نگهداری از کودکان بی سرپرست

موسسه خیریه شجره طوبی(حامی ایتام)

ساختمان حامی ایتام شجره طوبی

ساختمان حامی ایتام شجره طوبی

خیریه شجره طوبی در حال ساخت ساختمان حمایتی ایتام می باشد

کمک به خانواده های نیازمند

کمک به خانواده های نیازمند

در حال حاضر 224 خانواده و حدود 700 نفر از امکانات این موسسه استفاده می کنند