جمع آوری هدایا و کمک ها


اهدای نذورات، وقف و قربانی

خیرین محترم می­توانند موارد وقف یا نذورات خود را به خیریه اختصاص دهند در ضمن گوشت قربانی نیز یا به مصرف کودکان خیریه می­رسد یا در اختیار خانواده­های نیازمند قرار می­گیرد. علاوه بر این نیکوکاران بویژهکمک های غیرنقدی

خیرین محترم می­توانند با مراجعه به خیریه هدایای غیر نقدی و اجناس اهدایی خودرا شامل: لوازم التحریر، پوشاک، خوار و بار و مواد بهداشتی، مواد شوینده، میوه و سبزیجات، مواد پروتینی و لبنی و غیره را دراختیاراهدای کمکهای نقدی

نیکوکاران محترم می­توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 00000-0000بانک () شعبه واریز نموده و یا مستقیما به محل مؤسسه مراجعه وکمکهای خود را تحویل داده و رسید دریافت نمایند.